21.01.2022

Prace rozbiórkowe – podstawowe zasady, zakres i sposoby prowadzenia

W trakcie dokonywania prac budowlanych liczy się każdy szczegół – parametry obiektu, zastosowane technologie i narzędzia, a także jakość zadań wykonywanych przez zaangażowanych w dany proces ludzi. Tego rodzaju działania niosą za sobą różnego typu potencjalne zagrożenia, które należy minimalizować na wszelkie dostępne sposoby. Już teraz poznaj najważniejsze reguły rządzące szeroko rozumianymi pracami rozbiórkowymi i odpowiednio przygotuj się do starannej oraz efektywnej realizacji inwestycji na wszystkich jej etapach.

Na czym polegają prace rozbiórkowe?

Roboty budowlane mogą przyjmować różną postać. Jedną z nich są prace rozbiórkowe ukierunkowane na usunięcie wyznaczonego budynku (w całości lub w części) z konkretnej przestrzeni. Wyburzenia wykonuje się zarówno metodą tradycyjną, jak i wybuchową, na podstawie sporządzonej z wyprzedzeniem dokumentacji projektowej.

W przypadku określonej grupy obiektów (sklasyfikowanych ze względu na ich rodzaj, rozmiar, czy usytuowanie) podejmowanie aktywności o takim charakterze wymaga zgłoszenia tego faktu, uzyskania odpowiedniego pozwolenia albo prowadzenia tak zwanego „Dziennika rozbiórki”. Dostosowanie się do narzuconych przez prawo wymogów formalnych i technicznych odgrywa w tym zakresie istotną rolę, niejednokrotnie przesądzającą nawet o ostatecznym powodzeniu wykonywanych prac.

Jaka jest kolejność prac rozbiórkowych?

Prace rozbiórkowe to proces składający się z kilku następujących po sobie etapów. Ogólne zasady sztuki budowlanej wskazują, że tego rodzaju roboty obejmują kolejno:

  • wytyczenie, ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu pod rozbiórkę,
  • odłączenie budynku od sieci elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • usunięcie okien i drzwi oraz pokrycia dachowego i konstrukcji dachu,
  • rozebranie ścian działowych i zewnętrznych oraz piwnicznych (w tym zasypanie piwnicy, jeśli występuje),
  • wyrównanie terenu oraz posprzątanie i wywiezienie gruzu, odpadów oraz innych pozostałości po rozbiórce.

Zasady bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych – najważniejsze informacje

Punktem wyjścia dla prac rozbiórkowych jest właściwa organizacja – poszczególne fazy robót powinny być uprzednio przeanalizowane i na tej podstawie zaplanowane. Właściwa rozbiórka konkretnego obiektu nie może rozpocząć się, zanim nie nastąpi wyraźne i prawidłowe zabezpieczenie terenu. Jednocześnie obowiązkowe jest poinstruowanie całej załogi odnośnie planu prac, jak również w zakresie ogólnych oraz szczegółowych reguł bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy mają zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, a podejmowane działania trzeba dostosowywać do panujących w danym miejscu warunków. Prace rozbiórkowe należy realizować pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych oraz wykwalifikowanych podmiotów, dlatego warto zlecać te roboty profesjonalnym firmom dysponującymi doświadczeniem i niezbędnym sprzętem.

Prace rozbiórkowe, demontaże i wyburzenia – podsumowanie

Prace rozbiórkowe, także te związane z wyburzeniem lub przebudową budynku, muszą być przeprowadzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustaleniami normatywnymi. Najważniejsze w tym kontekście jest uwzględnianie wskazówek dostarczanych przez prawo budowlane oraz stosowanie się do podstawowych przepisów BHP. Gwarantuje to, że realizowane przedsięwzięcie ma legalny charakter, przebiega zgodnie z ustalonym pierwotnie planem i narzuconymi procedurami administracyjnymi, jak również jest bezpieczne dla wszystkich osób biorących udział w jego realizacji.

WYBUDUJEMY DLA CIEBIE HALĘ PRZEMYSŁOWĄ!

Skontaktuj się z nami, a Nasi specjaliści przygotują
dla Ciebie indywidualną wycenę.
Budujemy na terenie całego kraju!

skontaktuj się