26.07.2021

Czym jest infrastruktura techniczna?

Infrastruktura w ogólnym rozumieniu jest zespołem instytucji i zasobów o charakterze materialnym, które są niezbędne do prawidłowego działania państwa, tworzącego go społeczeństwa oraz gospodarki. Pojęcie to wywodzi się ze słownictwa militarnego i rozpowszechniło się zwłaszcza w latach 50. XX wieku. Wyróżnia się między innymi infrastrukturę społeczną, transportową, ekonomiczną, magazynową oraz techniczną. W tym wpisie przyjrzymy się nieco bliżej właśnie tej ostatniej kategorii. Sprawdź, czym jest infrastruktura techniczna oraz jakie są jej cechy i funkcje.

Infrastruktura techniczna – informacje ogólne

Warto rozpocząć od przytoczenia definicji tego pojęcia oraz podania kilku przykładów praktycznych. W najprostszym znaczeniu infrastruktura techniczna to ogół urządzeń, obiektów, instalacji, sieci oraz instytucji publicznych o znaczeniu podstawowym, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zarówno całego społeczeństwa, jak i obszarów gospodarki zajmujących się produkcją. Pomiędzy wszystkimi elementami tej infrastruktury są zauważalne widoczne wzajemne zależności oraz nieustanne oddziaływanie na siebie, ponieważ są one komplementarne, tworzą zespół.

Fundamentalną rolą poszczególnych komponentów infrastruktury technicznej jest świadczenie usług nieodzownych dla konkretnej jednostki przestrzennej – miasta, dzielnicy albo osiedla, a nawet całego zakłady przemysłowego. Infrastruktura techniczna jest więc utożsamiana z sieciami dostarczającymi prąd, wodę, gaz, ciepło, usługi telekomunikacyjne oraz pozwalającymi na utylizację odpadów i ścieków. Ponadto tworzą ją systemy energetyczne, wodno-sanitarne, transportowe oraz konstrukcje odpowiadające za usuwanie wód deszczowych, czy masową komunikację społeczną. Konkretne przykłady obiektów, które wchodzą w skład infrastruktury technicznej to między innymi: stacje uzdatniania wody, elektrociepłownie, elektrownie, a także oczyszczalnie ścieków.

Jakie cechy ma infrastruktura techniczna?

Dla dobrego zrozumienia pojęcia infrastruktury technicznej istotne znaczenie ma również poznanie jej cech charakterystycznych. Właściwości te to między innymi:

 • służebny charakter działalności,
 • długowieczność,
 • immobliność przestrzenna,
 • komplementarność, czyli zdolność do wzajemnego uzupełniania się,
 • rozwój o charakterze progowym,
 • skokowy sposób generowania kosztów,
 • kapitałochłonność na wysokim poziomie,
 • techniczna niepodzielność obiektów.

Infrastruktura techniczna i jej funkcje – poznaj je

Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że infrastruktura techniczna ma siedem typowych dla siebie funkcji:

 1. Pierwsza z nich to rola lokacyjna, która pozwala na powstawanie oraz późniejszy rozwój miejscowości.
 2. Drugą jest funkcja lokalizacyjna – wskazuje ona na poziom rozwoju infrastruktury w danym regionie. Im jest on wyższy, tym bardziej dany teren jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów.
 3. Jako trzecią wymienia się rolę przestrzenną, odpowiadającą za kształtowanie układu przestrzennego na określonym obszarze.
 4. Czwartą jest funkcja akceleracyjna, która definiuje zakres rezerw infrastruktury i prezentuje ewentualne szanse na rozwój gospodarczy w konkretnym miejscu.
 5. Natomiast piąta rola, czyli transportowa, sprowadza się do umożliwiania transferu, czyli przepływu dóbr z jednej lokalizacji do drugiej. Infrastruktura techniczna i jej kondycja na określonym obszarze oddziałuje na jakość prowadzenia tam działalności gospodarczej. Warunkuje ona między innymi tak zwaną dostępność komunikacyjną, a co za tym idzie – pozwala na niczym nieograniczony przepływ czynników produkcji oraz usług i towarów.
 6. Szósty punkt to funkcja usługowa, która pozwala zaspokoić zgłaszany w danym momencie popyt na pewne usługi.
 7. Ostatnią jest rola integracyjna – obecność infrastruktury technicznej daje szansę na kształtowanie się powiązań przestrzennych, więzi społecznych oraz kontaktów między jednostkami. To możliwość wzajemnej kooperacji, powstawania interakcji i wymiany informacji.

Infrastruktura techniczna – podsumowanie

Na koniec warto wskazać, w jakich rodzajach działalności infrastruktura techniczna ma największe znaczenie. Najczęściej podkreśla się, że jest to przede wszystkim branża handlowa oraz usługowa, ze szczególnym naciskiem na tą drugą. Użytkowanie w ich ramach elementów infrastruktury technicznej przejawia się na wiele sposobów i jest uwarunkowane w głównej mierze przez charakter prowadzonej działalności.

Bezpośrednio pokazuje to, jak duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego ma prawidłowo działająca infrastruktura techniczna. Sposób jej funkcjonowania przekłada się na jakość życia w danym miejscu, potencjał inwestycyjny konkretnego obszaru oraz jego konkurencyjność na tle innych, podobnych mu rejonów. Bez infrastruktury technicznej nie byłoby możliwe podejmowanie wielu istotnych dla rozwoju inwestycji.

WYBUDUJEMY DLA CIEBIE HALĘ PRZEMYSŁOWĄ!

Skontaktuj się z nami, a Nasi specjaliści przygotują
dla Ciebie indywidualną wycenę.
Budujemy na terenie całego kraju!

skontaktuj się